Prop d’un 20% de les persones grans de la ciutat viuen soles a casa

L’Ajuntament aprova la signatura d’un conveni per a la prestació de serveis d’atenció domiciliària

Un 16% del total de la po- blació de Vilanova i la Geltrú són persones majors de 65 anys, concretament 9.711 habitants. A més, segons fonts munici- pals, un 18,8% d’aquestes viuen soles a casa. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la ciutat va aprovar al ple de dilluns la signatura d’un conveni per en- comanar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú la gestió, provisió i prestació dels serveis d’atenció domiciliària.

El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú es va constituir el mes de de- sembre de l’any passat per tal de millorar i ampliar la gestió de serveis d’ús social i sanitari a la ciutat. L’ens està format per l’Ajuntament de Vilanova, la Fundació de l’Hospital Sant Antoni Abat i el Consorci Hos- pitalari de Catalunya.

Aquest acord contempla transferir al Consorci un total de 155.000 euros per a aquest any i l’any vinent. Els primers 25.000 es destinaran a fer front a les despeses derivades de la prestació de serveis d’atenció domiciliària durant els mesos que resten d’aquest any. A més, 20.000 euros més seran per a l’estudi de prospecció i gestió de la demanda del servei de teleassistència. Segons va explicar el regidor d’Afers Socials i Salut, Josep Maria Lahosa, hi ha un programa del Departament de Treball i Afers Socials i la Diputació per augmentar el nombre de serveis de teleassistència en els propers anys. El 2006 es preveu que hi hagi 150 aparells i a finals del 2007, entre 250 i 300 aparells, amb la qual cosa es cobriria el 100% de la població amb més de 80 anys que viu sola a casa, va puntualitzar Lahosa.

L ’acord aprovat al ple inclou també una partida de 20.000 euros més per a les despeses de constitució, establiment i suport administratiu del Consorci.

D’ altra banda, al conveni també s’ especifica el fet que l’Ajuntament pren el compromís de consignar en el pressu- post del 2006 la quantitat de 90.000 euros per a l’ execució i el desenvolupament dels serveis d’atenció domiciliària que
s’ hagin de realitzar l’any vinent.
Segons Regidoria d’Afers Socials, Salut i Sanitat a l’ exposició de motius de la moció, aquest acord és fruit de l’ increment de necessitats, de demandes i requeriments dels ciutadans, sobretot les referides a la qualitat de vida, que ha fet que la societat demani dels serveis socials un paper cada vegada més rellevant i protagonista com a agent del sistema de protecció social.

Un altre motiu exposa que els serveis socials domiciliaris són la resposta més adequada a la satisfacció d’ un desig i d’ un objectiu social absolutament central en la dinàmica vital de les persones: poder viure en el propi entorn social i en la pròpia llar durant tant temps com sigui possible i, si pot ser, fins a la fi de la vida, evitant així la institucionalització o residencialització de les persones, especialment de les persones grans.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.