Que es el Chárter de la diversitat?- Publicaciones

SEPES

El Chárter de Diversitat es una carta/ codi de compromís que signen amb caràcter voluntari las empreses i institucions d’un mateix país, independentment de la seva mida, per ha fomentar el seu compromís. Compromís amb uns principis fonamentals d’igualtat ja que no es una qüestió racial si no d’humanitat. Compromís amb el comportament de respecte al dret de la inclusió de totes las persones independentment del seus diversos perfils, a l’entorn laboral i a la societat. Compromís a l’hora de reconèixer els beneficis que brinda la inclusió de la diversitat cultural, demogràfica i social a la seva organització. Compromís a la implementació de polítiques concretes per ha afavorir un entorn laboral lliure de prejudicis en matèria de treball, formació y promoció. Compromís amb la fomentació de programes de no-discriminació cap als grups desfavorits.

Per que vam firmar ?

Nosaltres com a empresa, volíem fer valer el nostre compromís viscut dia a dia, amb la igualtat i la no discriminació en l’entorn laboral a la atenció domiciliaria, ja que totes les empreses poden manifestar el seu compromís amb els principis del charter sense cap cost mes que el seu temps, totes les empreses signants realment estan solidaritzades amb la causa portant a la practica cada un dels principis basics i compromisos nomenats amb anterioritat. Compromesos amb la necessitat de estendre aquets missatge a tot l’entorn de la empresa – empleats, clients, proveïdors i fins i tot al nostre entorn familiar- per a fomentar una comunitat que comparteix els mateixos principis i per tant potenciar la qualitat de vida i treball de las persones i el seu entorn.

Com va sorgir al nostre país?.

Com a resultat de las Directivas que la Unió Europea va adoptar al any 2000 sobre igualtat i anti-discriminació, la Direcció General de treball, Serveis Socialsi Igualtat d’oportunitats de la Comisió Europea, esta liderant varies iniciatives per a fomentar la gestió i la inclusió de la diversitat a totes les organitzacions publicas i privadesComo resultado de las Directivas que la Unión Europea adoptó en el 2000 sobre igualdad y anti-discriminación, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, está  liderando varias iniciativas para fomentar la gestión y la inclusión de la diversidad en todas las organizaciones -públicas y privadas- con el fin de mejorar la competitividad económica, cumplir con las normativas legales, así como mejorar la calidad de vida profesional y social de todas las personas que residen en la Unión Europea.

La creación del “Chárter de Diversidad – España” se enmarca dentro de las Directivas de anti-discriminación de la UE y tiene como objetivo:

Fomentar prácticas de gestión e inclusión de la diversidad en las empresas e instituciones españolas (de todo tamaño y de todos los sectores),

Así como en entidades públicas (a nivel nacional, regional y local), como eje estratégico para su mayor eficacia y competitividad.

Promover el desarrollo de investigaciones y enseñanza de este conocimiento en el mundo académico, y propiciar el intercambio de buenas prácticas entre todos los agentes sociales.

L’ increment de la diversitat és el gran canvi social del segle XXI. Avui en dia, cap col·lectiu humà pot donar l’esquena a evidències com la consolidació de les dones al mercat de treball, l’increment de la població immigrant, l’ampliació del ventall de cultures, estils de vida personal o les diferencies d’orientació sexual. En aquest context, la direcció de persones en les organitzacions ha de trencar amb la noció, subjacent en moltes pràctiques tradicionals, de què la comunitat de persones que treballen a les organitzacions constitueixen una categoria homogènia, indiferenciada. Pel contrari, hem d’assumir que les plantilles es composen de persones amb necessitats diferents, així com factors demogràfics, culturals i socials diversos i valuosos. Es fa més probable, per tant, la interacció entre persones amb necessitats, actituds, valors, motivacions i potencials de contribucions diverses i molt valuoses, on la inclusió i antidiscriminació ha de ser el principi rector per a què puguin desenvolupar-se.

Les empreses que voluntàriament són signatàries del Charter de la Diversitat respecten les normatives vigents en matèria d’igualtat d’ oportunitats i antidiscriminació, i assumeixen els següents principis bàsics:

Sensibilitzar: els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat han de ser inclosos als valors de l’empresa i ser difosos entre les persones treballadores.

Avançar en la construcció d’una plantilla diversa: l’empresa ha de fomentar la integració i la no discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat o qualsevol condició o circumstància personal o social.

Promoure la inclusió: la integració ha de ser efectiva, evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) en el treball.

Considerar la diversitat i la igualtat en totes les polítiques de direcció de les persones: la gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats no ha de ser una pràctica de recursos humans més, sinó un factor transversal que se trobi en la base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.

Promoure la conciliació a través d’un equilibri en els temps personal, de treball i oci: les organitzacions han d’establir mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal de totes les persones treballadores.

Reconèixer la diversitat de la societat en la qual s’insereixen i de les persones amb qui es relacionen i a les quals s’adrecen:les organitzacions han de reconèixer el perfil de les persones interlocutores, tot reconeixent que la seva diversitat també és una font d’innovació i desenvolupament.

Estendre i comunicar el compromís cap les persones treballadores: el compromís que l’organització adquireix en ser signatària del Charter de la Diversitat ha de ser compartit transversalment por tota l’empresa.

•Estendre i comunicar el compromís a les empreses proveïdores i als clients: cal convidar-les a unir-se a la comunitat d’empreses que a Europa s’adhereix al compromís voluntari que promou el Charter.

•Estendre i comunicar aquest compromís a les administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i la resta d’agents socials.

Reflectir les activitats de recolzament a la no discriminació, així com els resultats que s’obtenen de la implementació de les polítiques de diversitat en la memòria anual de l’empresa.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.